Resyme av 2003

I løpet av 2003 har de fleste nye kundeforhold kommet som følge av anbefalinger via eksisterende kunder

Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator innen IKT i det norske markedet. I løpet av 2003 har de fleste nye kundeforhold kommet som følge av anbefalinger via eksisterende kunder og samarbeidspartnere. Dette er en tillit vi vet å sette pris på, samtidig som dette forplikter oss til å møte markedets forventning.Virksomheten til selskapet har også i 2003 bestått av fire hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, responstidsavtaler og beredskapstjenester, WEB design og utvikling, salg av programvare og maskinvare.

Lan-x har tre avdelinger med til sammen 18 ansatte. Hovedkontoret ligger i Sandnes med 14 ansatte. Avdeling Mandal har 1 ansatt og avdeling Ålesund har 3 ansatte.

Vi er engasjert med en eierandel på 34% i Papirfly AS i Sandnes. Papirfly er med sine 10 ansatte en betydelig aktør som profesjonell Internet-partner i bedriftsmarkedet. Papirfly har i løpet av 2003 befestet sin posisjon i markedet og har i tillegg et meget akseptabelt resultat, hvilket gir et godt utgangspunkt for videre utvikling. En av våre ansatte på Sandnes, som primært jobbet med WEB basert teknologi, gikk over til Papirfly våren 2003. Dette var naturlig i forhold til at noen av våre WEB kunder nå betjenes med produkt og teknologi levert av Papirfly.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedssegment i Østnorge, og viser til jevn utvikling og positivt resultat i 2003. Lan-x Øst tilbyr tilsvarende tjenester til markedet som Lan-x.

Økonomi
Forretningen har vært stabil gjennom hele 2003. Omsetningen har økt med ca. 6% i forhold til fjoråret. Resultatet før skatt er noe svakere enn budsjett, og men styret finner dette likevel tilfredsstillende i forhold til marginpress i markedet. Lan-x har meget god likviditet, og vi har god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet planleger.

Det er kun små endringer i eierstruktur, og det er etter eiernes ønske tatt inn en ny aksjonærer fra de ansatte i løpet av året. Pr. 31/12 var ca. 92,7 % av aksjene eiet av de ansatte i selskapet.

Kunder
Året har vært preget av å befeste vår stilling hos eksisterende kunder, i kombinasjon med å betjene et antall nye kunder og lede flere spennende teknologiprosjekt.

Vi vil spesielt nevne tre kunder:

  • Dolphin AS – Lan-x ble valgt til å tilrettelegge driftsovervåkning på sentral IT utrustning i Norge og for selskapets servere på selskapets offshore-rigger driftet av Dolphin AS. Overvåkningen er VPN basert, og gjør Lan-x i stand til å overvåke drift og backup på daglig basis fra våre lokaler. Alle parameter og terskelverdier er gitt, slik at det kun er avvik som rapporteres. Lan-x ble også valgt til å implementere Altiris, administrasjonssystem for bl.a. utvikling, utrulling og oppdatering av software-image.
  • P D Stafseth AS – Lan-x ble valgt til å designe og installere av komplett ny terminalserverbasert plattform for alle brukere. Løsningen er også tilrettelagt for nye applikasjoner og ny funksjonalitet som er planlagt.

Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare.

Organisasjon
Lan-x har også i år lagt vekt på å videreutvikle ansattes kompetanse, gjennom målrettet intern og ekstern opplæring, for å kunne framstå som dyktige og seriøse innen de kundesegmenter Lan-x opererer. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig. En ansatt har fått studiepermisjon i 6 måneder for styrking av egenkompetase.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det har ikke vært vesentlig fravær som følge av arbeidsbelastning. Selskapet har ikke hatt noen arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, og det er iverksatt tiltak for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet har system for intern kontroll.

Lan-x har i dag ikke kvinnelige ansatte, og det er ingen kvinnerepresentasjon i styret.

Lan-x vil arbeide for likestilling mellom kjønnene og legge forholdene til rette for dette i den utstrekning dette er relevent.

Hå kommune – valgte Lan-x som leverandør til full opprustning av sentral IT infrastruktur, samt til å bygge opp nytt sentralt datasenter i kommunen.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2003