Resymé av 2009

Lan-x har fokusert mer på profesjonelle konsulenttjenester gjennom hele året

Lan-x har fokusert mer på profesjonelle konsulenttjenester gjennom hele året. Dette har vist seg å være en riktig beslutning i et marked som etterspør stadig mer profesjonelle tjenester.

Fornøyde kunder har alltid vært det viktigste målet for Lan-x. Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator innenfor IKT.

Den “grønne bølge” har også hatt betydelig fokus i 2009, og dette gir seg utslag i at mange kunder har vektlagt “smarte løsninger” som gir betydelige miljømessige og økonomiske gevinster.

Lan-x sin virksomhet består av fire hovedområder:

  • Systemintegrasjon og konsulenttjenester
  • Preventiv drift og datadrift
  • Responstidsavtaler og beredskapstjenester
  • Salg av programvare og maskinvare

Oppdragsmengden på profesjonelle tjenester innen rådgivning, installasjon og konfigurasjon og drift øker. Det samme gjelder også oppdrag innen sentral IT drift. Vi har en god balanse mellom faste og prosjektrelaterte oppdrag.

Lan-x har ansatt flere konsulenter i løpet av året, og det gir oss tilgang både på mer kunnskap og ikke minst flere hender og hoder for å tilfredsstille den økende etterspørselen.

Kundene ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet og utvikling av denne. Vi har i 2009 utvidet den totale kapasiteten på vår datasentral. Vi har lagt mye arbeid i å lage våre system mer forutsigbare, redundante og driftsstabile. Derfor ser vi at flere kunder overlater datadriften til Lan-x.

Drift av løsninger plassert hos de enkelte kunder er også viktig. Lan-x har et godt etablert team som sørger for drift og overvåkning både hos oss og ute hos kunden, og sammen med gode verktøy og rutiner opplever vi en god kundetilfredshet på dette område. Da vet kunden at systemene kjører.

Vi videreutvikler kompetansen på alle våre medarbeidere gjennom målrettede kurs og opplæring. I 2009 har Lan-x personell gjennomført en mengde formell sertifiseringer på våre viktigste fagområder. I tillegg har vi hatt betydelig opplæring både på salgspersonell og konsulent.

Lan-x har hovedkontoret i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på Østlandet. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og  systemintegrasjon, og har etter hvert også en betydelig andel fast drift ute hos kunder.

Økonomi
Forretningen har vært sunn og stabil gjennom hele2009. Omsetningen var ca 58,2 mill, som er 6% lavere enn fjoråret. Driftsresultat er også noe lavere enn i 2008 med 2,02 mill mot 2,75 mill. Resultat før skatt er 2,36 mill, som er 0,9 mill. lavere enn i 2008. Det er utbetalt en god månedslønn i bonus i gjennomsnitt pr. ansatt. Styret finner resultatet tilfredsstillende.

Omsetningen har vært jevn gjennom hele året. Egenkapitalandelen er i år 35,41% som er omtrent likt fjoråret. Bankinnskuddene utgjør 46,33% av totalkapitalen, en reduksjon på ca 5% prosentpoeng i forhold til 2008. Likviditeten må anses som meget god.

Nedgang i omsetning skyldes bortfall av “hjemmePC” ordning, samt lavere omsetning på sluttbrukerutstyr som PC og skjermer. Resultatnedgang skyldes i stor grad økning i personalkostnader.

Det er foretatt en fondsavsetning på 200.000 til omstrukturering.

Styret foreslår at det foretas utbetaling på kr 34,- pr aksje i utbytte.

Det er ingen endring i eierstruktur. Aksjene eies av ansatte/tidligere ansatte i Lan-x.

Kunder
Vi har hatt en lang rekke spennende prosjekter både på eksisterende og nye kunder. Dette omfatter alt fra store omfattende oppgraderinger, nyinstallasjoner, utvidelser og omstrukturering til mindre tilpasninger og generell oppfølging/vedlikehold av kundens etablerte løsninger.

Kort nevnes noen få av våre nye kunder i 2009/2010:

  • Gjesdal kommune – ny sentral lagrings-/serverløsning og omfattende konsulentbistand på ulike prosjekter.
  • Birkeland Bruk – oppsett av ny sentral datadriftsløsning, inklusive nødvendig oppfølging på hovedkontor og avdelinger.
  • Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag – ny terminalserverløsning, overtakelse av driftsansvar.
  • Eigersund kommune – prosjektleveranse.

Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare. Kort nevnes Microsoft, Symantec, Juniper, VMWare, Citrix og HP som noen av de viktigste.

Organisasjon
Lan-x har sterk fokus på å videreutvikle ansatteskompetanse gjennom eksterne kurs, intern opplæring/studier og formelle sertifiseringer. Vi er fremdeles i markedet for å finne nye dyktige konsulenter på flere ulike fagområder, og har gjennom året ansatt tre nye konsulenter i Sandnes og en i Mandal. Vi har også flyttet til nye lokaler i Mandal i løpet av året. To konsulenter har i løpet av 2009 akseptert ansettelse hos kunde. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Det har vært totalt 210 dager sykefravær, noe som delvis skyldes langtidssykemeldinger. Selskapet har ikke hatt arbeids-ulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid med prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene. Det er ikke kvinner representert i styret.

Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø. Lan-x har ordning for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet oppfordrer ansatte og kunder til miljøvennlig avhending av emballasje og brukt rekvisita. Lan-x velger også å benytte produkter fra ledende produsenter som har fokus på miljøvennlige produksjon, samt at våre ansatte fokuserer på å opptre miljøbevisst i alle ledd.

2010
Regnskapet er basert på fortsatt drift og styret vurderer forutsetningene for dette til å være tilstede. Selskapet vil i all vesentlighet fortsette virksomheten innen samme forretningsområder i år 2010.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2009