Resymé av 2008

Kunden har alltid vært i fokus hos oss. Uten kunden blir jo alt litt meningsløst.

Lan-x rundet 10 år som selskap i september. Vår strategi om å være en anbefalt system-integrator står fremdeles like støtt som før. For oss som jobber og leverer sentrale it-løsninger har det likevel skjedd store omveltninger. Systemer og funksjoner i servere og nettverk er blitt mye mer integrert og avansert, fysiske verktøy er erstattet med programvare, og kravet til Lan-x som leverandør i dette markedet endres kontinuerlig.

Fornøyde kunder har alltid vært det viktigste målet for Lan-x. Forventningen våre kunder har til kunnskap, kvalitet og forutsigbarhet skal de ?nne igjen hos alle våre medarbeidere. Sammen med faktorer som tilgjengelighet og riktige betingelser vil dette skape en god kundeopplevelse. Den ”grønne bølge” har slått til for fullt på dataløsninger i 2008. Stadig ?ere produsenter fokuserer på at deres produkter er bedre tilpasset det globale miljø gjennom mindre forurensning og lavere strømforbruk. Lan-x har lenge fokusert på at våre medarbeidere er positive bidragsytere i forhold til miljø- forebyggende tiltak og returordninger.

LAN-X SIN VIRKSOMHET BESTÅR AV FIRE HOVEDOMRÅDER:

  • Systemintegrasjon og konsulenttjenester
  • Preventiv drift og datadrift
  • Responstidsavtaler og beredskapstjenester
  • Salg av programvare og maskinvare

Vi har en økende etterspørsel etter å ha Lan-x personell i faste driftsoppdrag hos våre kunder. Vi videreutvikler kompetansen på alle våre medarbeidere gjennom målrettet kurs og opplæring, og faste oppdrag ute hos kunder gir ofte et tilskudd til kompetanse og innsikt hos den enkelte som vi ellers ikke ville fått. Vi har en god balanse mellom faste oppdrag og tradisjonelle oppdrag slik våre konsulenter nå jobber.

På vår driftssentral og tjenester som preventiv drift er det også stor etterspørsel. Kundene ønsker oftere å fokusere på sin kjernevirksomhet og utvikle denne. Derfor ser vi at stadig ?ere kunder overlater datadriften til Lan-x. Og stadig oftere velger de at vi overtar og drifter hele den sentrale it-plattformen i Lan-x sin datasentral. Vi har i 2008 utvidet den totale kapasiteten på vår datasentral betydelig. Preventiv drift og overvåkning i kundens datarom er også viktigere for stadig ?ere kunder. Da vet kunden at systemene fungerer. Lan-x har et godt etablert team som sørger for drift og overvåkning både hos oss, og ute hos kunden, og sammen med gode verktøy og rutiner opplever vi en stadig bedre kundetilfredshet på dette området.

Lan-x har hovedkontoret i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund. Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på Østlandet. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon, og har etterhvert også en betydelig andel fast drift ute hos kunder.

Økonomi
Forretningen har vært stabil og sunn gjennom hele 2008. Omsetningen var ca. 62 mill, som er litt over 13% lavere enn fjoråret. Driftsresultat er også noe lavere i 2008 med 2,75 mill mot 3,3 mill i 2007. Resultat før skatt er 3,26 mill, som er 0,45 mill. lavere enn 2007. Det er utbetalt ca. 1,52 mill. i bonus til ansatte i 2008. Styret ?nner resultatet tilfredsstillende. Vår konsulentvirksomhet viser også i år en meget bra stigning i omsetning pr. konsulent. 2008 har vært et år med betydelig lavere pris pr. enhet enn i 2007, spesielt på PCer. Noe av omsetningsreduksjonen kan tilskrives dette forhold. På skrivere er også noe reduksjon i omsetning fordi mange kunder nå går over til bruk av kraftige nettverksbaserte multifunksjonsskrivere. Det har i tillegg vært vesentlig færre hjemmePC-caser enn i 2007, og dette er tradisjonelt et område som svinger noe i omsetning.

Omsetningen har vært jevn gjennom hele året. Egenkapitalandelen er i år 35,78% som er betydelig bedre enn fjoråret. Dette skyldes i hovedsak en langt lavere leverandørgjeld. Bankinnskuddene utgjør 51,47% av totalkapitalen, en økning på 4,2 prosent-poeng. Likviditeten må anses som meget god. Selskapet har i løpet av 2008 investert i videre oppbygging av eget datasenter, og det er foretatt en fondsavsetning på 300.000 i forhold til ?ytting og øket kapasitet i Mandal i 2009. Vi har i år også ?yttet til nye, større og mer hensiktsmessige lokaler i Ålesund.

Styret foreslår at det foretas utbetaling på kr 43,- pr. aksje i utbytte. Det er ingen endring i eierstruktur. Aksjene eies av ansatte/tidligere ansatte i Lan-x.

Kunder
Vi har hatt en lang rekke spennende kundeprosjekter, kort nevnes noen få:

- Økt sikkerhet og tilgjengelighet på sentrale datasystemer med bruk av ny teknologi. VMWareløsninger med virtuelle server og sentralisert lagringssystemer, som til sammen gir en bedre utnyttelse av ressurser (server og nettverk), bedre oppetid på sentrale systemer, bedre feiltoleranse og miljømessige gevinster gjennom færre fysiske servere. Kundeprosjekt i år: Fabricom, Dolphin,Sandvik, Living, XXL, Odda kommune, Eidfjord kommune, Ulvik herad, Berggård Amundsen, Heidenreich og ikke minst på vårt eget driftssenter.

- Sentral datadrift hos Lan-x. Kunder som har valgt å legge sentral it-drift hos Lan-x. Gevinstene for de ?este er at de selv ikke trenger å ha egen it-drift, fordi sentral it-drift ivaretas av profesjonelle. I tillegg er systemene tilgjengelig tilnærmet 24 timer i døgnet, uavhengig om bruker er på kontoret, på reise, eller hjemme. Noen kundeprosjekter: Risa as, Papir?y, Varme & Bad, Skjæveland Cement, Multiblokk, Fluma og EK Regnskap.

Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet ?nner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskin-vare. Vi nevner spesielt godt samarbeid med HP, hvor Lan-x er HP Gold Preferred Partner både på lagring/server og på nettverk, og Microsoft hvor vi er Microsoft Gold Certi?ed Partner. Begge disse avtaler er betydelig styrket gjennom året. Vi ivaretar og utvider våre serti?seringer på ulike teknologierog produkter, og nevner spesielt produktene Microsoft, Symantec, Juniper, VMWare, Citrix og HP som noen av de viktigste.

Organisajon
Lan-x har sterk fokus på å videreutvikle ansattes kompetanse gjennom eksterne kurs, intern opplæring/studier og formelle serti?seringer. Vi er fremdeles i markedet for å ?nne nye dyktige konsulenter på ?ere ulike fagområder, og har gjennom året ansatt 5 nye konsulenter i Sandnes og Ålesund. Salgsorganisasjonen har jobbet aktivt med å utvikle både eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. De ansatte i selskapet har vist stor vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Det har vært totalt 35 dager med fravær grunnet sykdom, som er vesentlig mindre enn i fjor. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid i forhold til prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene. I dag er det ingen kvinner ansatt i selskapet, og vi vil derfor legge forholdene til rette i den utstrekning det er relevant. Det er ikke kvinner representert i styret.

Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø. Selskapet har ordning for at gammelt it-utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet oppfordrer ansatte og kunder til miljøvennlig avhending av emballasje og brukt rekvisita. Lan-x velger også å benytte produkter fra ledende produsenter som har fokus på miljøvennlig produksjon, samt at vi i Lan-x også fokuserer på å opptre miljøbevisst i alle ledd.

2009
Regnskapet er basert på fortsatt drift og styret vurderer forutsetningene for dette til å være tilstede.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2008