Resyme av 2005

Anbefalt systemintegrator IKT. Lan-x har lykkes med fokusering mot vår visjon.

Anbefalt systemintegrator IKT

Lan-x har lykkes med fokusering mot vår visjon. I løpet av 2005 har vi etablert en rekke nye kundeforhold nettopp som følge av anbefaling fra etablerte og fornøyde kunder, og denne tillit vet vi å sette pris på, i tillegg til å ta vare på den forpliktelse det ligger i å være anbefalt.

VanndråperSelskapets virksomhet består av fire hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, preventiv drift og datadrift, responstidsavtaler og beredskapstjenester og salg av programvare og maskinvare.

Virksomheten har i 2005 blitt vesentlig styrket på flere områder. Innen området preventiv drift har vi etablert løsning for en rekke kunder. Preventiv drift baseres på å legge til rette for automatisk å fange opp informasjon om avvik og rapportering til vår driftssentral. Kunden holdes løpende orientert om status på eget anlegg. Dette er også teknologi vi benytter på vår egen driftsentral for kunder, hvor vi forestår drift av sentrale løsninger og applikasjoner for kunder som ikke ønsker å drifte de sentrale løsningene selv. Opplæring og utvikling av kompetansen hos våre konsulenter og vår salgsorganisasjon er også viktig for å drive Lan-x i riktig retning.

Lan-x har hovedkontor i Sandnes med avdelinger i Mandal og Ålesund.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på østlandet, og selskapet viser til økt omsetning og positivt resultat i 2005. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon. Lan-x Øst ble en av de norske ”Gaselle” bedriftene i 2005. Dette er en utmerkelse som utarbeides av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet

Vi er også engasjert med en eierandel på 34% i Papirfly AS i Sandnes. Papirfly er med sine 12 ansatte en betydelig aktør som profesjonell Internett-partner i bedriftsmarkedet. Papirfly fortsetter å utvikle sine produkter. Lan-x benytter Papirfly sin kompetanse, produkter og tjenester ved leveranse av Internett-baserte tjenester til våre kunder.

Økonomi

Forretningen har vært stabil og sunn gjennom hele 2005. Omsetningen har økt moderat i forhold til fjoråret. Resultat før skatt er ca. 17% bedre enn i fjor, og resultat i forhold til omsetning er bedre enn gjennomsnitt i bransjen. Styret finner resultatet tilfredsstillende.

Den totale kapital som er bundet opp i virksomheten er redusert med 2,1 mill. kroner (12 %), først og fremst som en følge av reduserte kundefordringer. Selskapet har ikke foretatt noen investeringer i anleggsmidler i året som er gått. Egenkapitalandelen er i året økt med 17 prosentpoeng til 44%, og vi har dermed en god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet planlegger. Bankinnskuddene utgjør 44% av totalkapitalen, en økning på 17 prosentpoeng i året og likviditeten må anses som meget god.

Styret foreslår at det ikke foretas utbetaling av utbytte for 2005.

Det er små endringer i eierstruktur. Pr. 31/12 -2005 var ca. 84,7% av aksjene eiet av selskapet/de ansatte i selskapet.

Kunder

Vi har hatt en lang rekke spennende kundeprosjekter, kort nevnes 3 av disse:

Vi har sammen med Gulf Offshore AS i Sandnes, utviklet en uniform driftsløsning for supplybåter. Løsningen er basert på HP infrastruktur og er dimensjonert for å vare i fire år, med et minimum av vedlikehold. På rederikontoret på Sandnes har vi plassert en komplett løsning for opplæring av personell. Oppgraderinger og vedlikehold av løsningen går via vårt driftsenter i Sandnes og vi betjener båter med oppdrag bl.a. i Brasil, Qatar, Nigeria og Nordsjø bassenget.

Hå kommune valgte sommeren 2005 Lan-x som kompetansepartner i forbindelse med felles lisensiering av ulike lisenser basert på WIN2003 Active Directory. Dette er viktig for å få en mer optimal utnyttelse av lisenser på tvers av ulike soner. I en kommune med svært mange brukere, mange nettverk med ulikt sikkerhetsnivå, en stor mengde applikasjoner og servere, gir dette spesielle utfordringer. I samarbeid med kommunens IT avdeling ble dette løst på en utmerket måte.

Varme & Bad kjeden betjener ca. 70 rørleggerforrentinger i Norge. Når kjedekontoret etablerte egen løsning, valgt de å legge all sentral drift på Lan-x sitt driftssenter i Sandnes. Den sentraliserte løsningen betjener Varme & Bad kjeden, og her kan den enkelte rørleggerforretning også få tilgang på de løsninger kjeden tilbyr sine medlemmer.

ForsideSamarbeidspartnere

Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finnernødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare. Vi nevner spesielt godt samarbeid med HP, hvor Lan-x er HP Prefferd Partner både på lagring/server og på nettverk.

Organisasjon

Lan-x har også i 2005 hatt sterk fokus på å videreutvikle ansattes kompetanse, både i form av eksterne kurs og sertifiseringer, og i form av avsatt tid til utvikling av egenkompetanse. Vi er også aktive i markedet for å finne nye dyktige konsulenter. Salgsorganisasjonen har jobbet aktivt med å utvikle både eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært vesentlig fravær som følge av arbeidsbelastning. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, og det er etablert ordning for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid i forhold til prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår kundebase og kundeavtaler er stadig viktigere i forhold til kvalitet i alle ledd. Dette arbeidet har vi spesielt prioritert og intensivert i 2005.

Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene og vil legge forholdene til rette i den utstrekning det er relevant. Selskapet har pr. i dag ingen kvinner ansatt, og selskapet har heller ikke kvinner i styret.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2005