Resymè av 2006

Lan-x har gjennom året fokusert sterkt på å være den profesjonelle og forutsigbare samarbeidspartner

Lan-x har gjennom året fokusert sterkt på å være den profesjonelle og forutsigbare samarbeidspartner kunden vil ha til sitt sentrale IT miljø. Våre kunder gir uttrykk for at er det viktig å ha en samarbeidspartner som ligger langt framme i forhold til kunnskap og kompetanse, og som kan være en god støttespiller både i det daglige, og når større endringer og tilpasninger er nødvendig. Samtidig skal kunden kunne forvente at Lan-x utfører oppdrag på en pålitelig og kostnadseffektiv måte. Tilbakemelding fra eksisterende og nye kunder viser at de er tilfreds med vår måte å løse oppgavene på.

Selskapets virksomhet består av fire hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, preventiv drift og datadrift, responstidsavtaler og beredskapstjenester, salg av programvare og maskinvare.

Virksomheten til selskapet har i 2006 befestet seg på flere områder. Innen området preventiv drift har vi etablert og videreført løsninger for en rekke kunder. Preventiv drift baserer seg på automatisk å fange opp avvik, og iverksette tiltak i forhold til avtale med den enkelte kunde. Dette er også teknologi vi benytter på vår driftssentral, hvor vi forestår drift av sentrale løsninger og applikasjoner for kunder.

Aktiviteten på driftssentralen har økt betydelig i omfang i løpet av året, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra kunder som bruker den. Vi har også brukt året til å utvikle et eget konsept for beredskapsavtaler, med forutsigbar og meget rask reetablering av datadrift. Hvor mye tid kan du tape før du taper kunder?

Lan-x har hovedkontoret i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på Østlandet. Selskapet viser til økt omsetning og positivt resultat i 2006. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon. Vår eierandel Papirfly as er i løpet av året solgt til de ansatte i dette selskap. Papirfly fremstår som et veldrevet selskap i vekst.

Økonomi
Forretningen har vært stabil og sunn gjennom hele 2006. Omsetningen har økt moderat i forhold til fjoråret, resultat før skatt er ca. 39 prosent bedre enn i fjor, og resultat i forhold til omsetning er bedre enn gjennomsnittet i bransjen. Nytt av året er bonusavtale til alle ansatte, hvor det i 2006 er utbetalt ca. kr 0,8 mill. i bonus. Det er inntektsført gevinst på kr 1 mill. ved salg av eierandelen i Papirfly as. Styret finner resultatet meget tilfredsstillende.

Mot slutten av året hadde vi meget stor omsetning som følge av at flere store prosjekt ble avsluttet. Dette har påvirket at den totale kapital som er bundet opp i virksomheten har økt med 6 mill. kroner (37%). Egenkapitalandelen er i året redusert med 17 prosentpoeng til 27%. Bankinnskuddene utgjør 37% av totalkapitalen, en reduksjon på 10 prosentpoeng. Likviditeten må anses som meget god. Vi har en god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet planlegger. Selskapet har ikke foretatt noen investeringer i anleggsmidler i året som er gått. Styret foreslår at det foretas utbetaling med kr 48,- pr aksje, totalt kr 2.195.280 i utbytte, og at det avsettes kr 1 mill. til investeringer for 2007.

Det er små endringer i eierstruktur. Pr. 31/12-2006 var ca. 70,5% av aksjene eiet av selskapet/de ansatte i selskapet.

Kunder
Vi har hatt en lang rekke spennende kundeprosjekter, kort nevnes:

  • Fabricom Suez. Fabricom i Stavanger er sentral i selskapets virksomhet i Norge, og utfører ingeniørarbeider, totalprosjekter og spesialiserte vedlikeholdstjenester for de ledende aktørene i den norske olje og gassindustrien. Fabricom er et selskap i rask utvikling og har betydelig samarbeid med sine partnere og kunder. Vi har hatt et nært samarbeid med Fabricom gjennom hele året, hvor vi har deltatt aktivt med betydelig konsulentbistand, samt programvare og maskinvare for å videreutvikle og fortsette oppbygging av IT drift, og bruk av forskjellige verktøy i denne sammenheng.
  • Flekkefjord kommune. Dette har vært en stabil og god kunde gjennom mange år. Felles for kommunemarkedet er stadig mer bruk av IT på alle tjenesteområder, og krav til utvidet åpningstid og drift av systemer. Vi har i 2006 gjennomført et stort prosjekt med felles lisensiering og omlegging av pålogging/tilgang for samtlige brukere på nettverket. Vi har også deltatt aktivt i oppbygging ny Microsoft plattform for skolene, basert på Microsoft Learning Gateway og terminalserver.
  • Ålesund kommune. Lan-x ble ved årsskiftet 2006/2007 valgt som hovedleverandør av bærbare PCer, og en av to leverandører på stasjonære PCer til kommunen, basert på utstyr fra HP. Avtalen omfatter også opsjon for at 11 omliggende kommuner kan benytte samme avtale. Avtalen har en varighet på 1 år.

Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare. Vi nevner spesielt godt samarbeid med HP, hvor Lan-x er HP Prefferd Partner både på lagring/server og på nettverk. Vi har i 2006 også oppnådd å bli Microsoft Gold Cerified Partner, Microsoft Authorized Education Reseller, samt at vi har foretatt en resertifisering som VMWare VIP Enterprise Partner.

Organisasjon
Lan-x har sterk fokus på å videreutvikle ansattes kompetanse, både i form av eksterne kurs og sertifiseringer, og i form av avsatt tid til utvikling av egenkompetanse. Lan-x ansatte har i år foretatt betydelig flere sertifiseringer enn tidligere år. Vi er også kontinuerlig i markedet for å finne nye dyktige konsulenter på flere ulike fagområder. Salgsorganisasjonen har jobbet aktivt med å utvikle både eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Alminnelig fravær på grunn av sykdom har vært ubetydelig. Selskapet har gjennom hele året hatt en ansatt på langstidssykemelding. Dette skyldes hendelse utenfor selskapet. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, og det er etablert ordning for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid i forhold til prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har pr. i dag ingen kvinner ansatt, og selskapet har heller ikke kvinner i styret. Det er et mål for Lan-x å øke kvinneandelen i selskapet.

2007
Regnskapet er basert på fortsatt drift og styret vurderer forutsetningene for dette til å være tilstede. Selskapet vil i all vesentlighet fortsette virksomheten innen samme forretningsområder i år 2007.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2006