Resyme av 2004

Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator innen IKT i det norske markedet.

Lan-x skal være en anbefalt systemintegrator innen IKT i det norske markedet. Vi har i løpet av året styrket vår organisasjon, innen både salg og konsulent. Sammen med at våre eksisterende kunder ofte anbefaler oss, har dette resultert i mange nye og utfordrende kunder. Vår eksisterende kundebase har også vist oss tillit gjennom omfattende teknologiprosjekter, og vi tar dette som en bekreftelse på vår kunnskap og leveringsevne.

Virksomheten til selskapet har i 2004 bestått av tre hovedområder: systemintegrasjon og konsulenttjenester, responstidsavtaler og beredskapstjenester, salg av programvare og maskinvare.

Lan-x har tre avdelinger med til sammen 19 ansatte som i 2004 har ytt ca. 18 årsverk. Hovedkontoret ligger i Sandnes med 15 ansatte. Avdeling Mandal har 1 ansatt og avdeling Ålesund har 3 ansatte.

Vi er engasjert med en eierandel på 34% i Papirfly AS i Sandnes. Papirfly er med sine 11 ansatte en betydelig aktør som profesjonell Internet-partner i bedriftsmarkedet. Papirfly har opprettet eget Oslo kontor og de fortsetter å utvikle sine produkter. Lan-x benytter Papirfly sin kompetanse, produkter og tjenester ved leveranse av Internett baserte tjenester til våre kunder.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35% av, har sitt markedsområde på østlandet, og selskapet viser til økt omsetning og positivt resultat i 2004. Lan-x Øst tilbyr tilsvarende tjenester til markedet som Lan-x.

Økonomi
Forretningen har vært stabil gjennom hele 2004. Omsetningen har økt med ca. 12% i forhold til fjoråret. Resultatgrad før skatt er over gjennomsnittet for bransjen, og styret finner resultatet tilfredsstillende. Lan-x har meget god likviditet, og vi har god kapitalreserve i forhold til den virksomhet selskapet planlegger. Med utgangspunkt i at det nå innføres utbytteskatt fra neste år, foreslår styret å ta maksimalt utbytte, satt til kr. 28,50 pr. aksje.

Det er kun små endringer i eierstruktur. Lan-x har kjøpt en aksjepost av en tidligere ansatt i løpet av året. Pr. 31/12 var ca. 92,8 % av aksjene eiet av selskapet/de ansatte i selskapet.

Kunder
Året har vært preget av å utvikle eksisterende kunder, i kombinasjon med å betjene et antall nye kunder og lede flere spennende teknologiprosjekt.

Vi vil spesielt nevne noen kunder:

  • Fabricom AS valgte Lan-x på en 2 årig drifts og vedlikeholdsavtale, samt 1.linje support på eget datanettverk. Overvåkning og driftsstøtte foregår i stor grad fra Lan-x sitt driftssenter. Fabricom sparer tid og kostnader og høyner kvaliteten på IT drift for sin organisasjon.
  • Lund kommune og Sokndal kommune. Begge kommunene valgte sommeren 2004 å samarbeide med Lan-x i forbindelse med oppgradering av sikkerhets-, kommunikasjons-, og nettverks- løsning.
  • Flekkefjord kommune gav Lan-x fornyet tillit, da de igjen valgte Lan-x som samarbeidspartner ved implementasjon av ny plattformstruktur og oppgradering av nettverk/sikkerhet ved innføring av nytt sakssystem i kommunen.
  • Norsk Sjømat. Bedriften er kåret til vinner av "Salmon Exporter of the year - 2005" for sin innstats ved verdiøkning og salg av lakseprodukter, og valgte Lan-x til design og installasjon av ny nettverksstruktur og terminalserverløsning.

Lan-x as har samarbeidsavtaler med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til markedsledende standard program- og maskinvare.

Organisasjon
Lan-x har også i år lagt vekt på å videreutvikle ansattes kompetanse. Mot slutten av året og starten på 2005, har konsulentene hatt stadig flere og mer omfattende oppdrag, spesielt på områder hvor det kreves stor grad av  kunnskap, erfaring og forståelse. Salgsorganisasjonen har i løpet av høsten også jobbet målrettet med å etablere nye kundeforhold. De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig.

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært vesentlig fravær som følge av arbeidsbelastning. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, og det er iverksatt tiltak for at gammelt IT utstyr avhendes og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet har system for intern kontroll.

Lan-x har retningslinjer for likestilling mellom kjønnene og vil legge forholdene til rette i den utstrekning det er relevant. Selskapet har pr. i dag ingen kvinner ansatt, og selskapet har heller ikke kvinner i styret.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2004